Kommuniké utfärdad av sekreteraren
För Europakommisionen för mänskliga rättigheter
INFORMATIONSMEDDELANDE NR. 148
Beträffande den 276:e sessionen
i Europakommisionen för mänskliga rättigheter
(Strabourg, måndag 2 mars fredag 13 mars 1998)

 

Den 276:e sessionen i Europakommissionen för mänskliga rättigheter (Europarådet) hölls i Human Rights Building i Strasbourg från den 2 till den 13 mars 1998. Vid slutet av sessionen gav sekreteraren följande upplysningar om de ärenden som hade behandlats av kommissionen:

Kommissionen behandIade 715 ansökningar under konventionens artikel 25 och prövade även en ansökan under konventionens artikel 24. Bland annat prövade kommissionen följande ansökningar:

A. PRÖVNING FÖR GODKÄNNANDE

I 77 ansökningar förklarades godkända
II 371 ansökningar förklarades icke godkända
III 11 ansökningar strukna från listan
IV 95 ansökningar vidarebifordrade till regeringar
B PRÖVNING AV GODKÄNDA ANSÖKNINGAR
I 15 hänvisningar till Europadomstolen för mänskliga rättigheter
II 123 antagna rapporter:
(i) 5 rapporter under konventionens artikel 28 par. 2 (Uppgörelse i godo)
(ii) 3 rapporter under konventionens artikel 30 (strykningar)
(iii) 115 rapporter under konventionens artikel 31 (meriterade)

II. Antagna rapporter
(i) Rapporter antagna under konventionells artikel 28 par. 2 (uppgörelse i godo)
(a) En rapport antogs av plenarkommissionen under konventionens artikel 28 par. 2, där man fastslog att en uppgörelse i godo hade säkerställts:

- KHRISTIANSKO SDRUZHENIE "SVIDETELINA IEHOVA" (KRISTNA FÖRENINGEN JEHOVAS VITTNEN) mot Bulgarien (Anmälan nr 28626/95). Fallet gällde vägran att omregistrera den ansökande föreningen enligt en lag från 1994 och det påstådda undertryckandet av dess och dess medlemmars verksamhet. Enligt uppgörelsen samtyckte regeringen till att så snart som möjligt tillhandahålla civiltjänst åt vapenvägrare som ett alternativ lill militärttjänst, och att registrera den ansökande föreningen som en religion. Sökanden förpliktigade sig med avseende på sin inställning till blodtransfusioner att avfatta ett uttalande att införas i sina stadgar som gav medlemmarna tillåtelse att ha fritt val i saken för sig själva och sina barn utan någon kontroll eller påföIjd från föreningens sida.


Tillbaka