Står Vakttornet på säker grund?
En granskning av Sällskapet Vakttornets unika anspråk.
Del 1
 Watchtower
Om du studerar tilIsammans med Jehovas Vittnen...

så har du säkert fått klart för dig att Jehovas Vittnen betraktar sig som helt unika. Vakttornet för den 15 augusti 1982 säger t ex på sidan 10:

Kan det vara möjligt? Vad är det som är så unikt i Jehovas Vittnens budskap att inget annat av kristenhetens samfund förkunnar det? Vad är det som i så hög grad skiljer Jehovas Vittnen från andra kristna att de vågar påstå att "De enda som bibeln ger hopp om att få överleva den 'stora vedermödan' är" Jehovas Vittnen, och att "Inga andra räknas som rättfärdiga i Jehovas ögon"? Vakttornet, 1 augusti 1982, sid. 27; 15 april 1984, sid. 14.

Som bekant avvisar Vittnena vissa läror och seder som är vanliga hos andra kristna: treenighetsläran, själens odödlighet, helvetespinan, jul- och födelsedagsfirande, osv. Är det detta som gör Jehovas Vittnen så unika?

Nej! Deras ståndpunkt i dessa frågor delas av en rad andra samfund, t ex The Worldwide Church of God, The Church of God (Abrahamic Faith), The Church of God (Seventh Day), The Way International, kristadelfianerna och The Gospel of the Kingdom Churches Movement. Andå förkastarJehovas Vittnen även dessa samfund.
 

Det som däremot är verkligt unikt...
för Jehovas Vittnen är årtalet 1914 och de läror som knyts till detta årtal. Vakttornet för den 15 augusti 1981 förklarar på sidan 15: Det som enligt Jehovas Vittnen själva på ett avgörande sätt skiljer dem från andra samfund är alltså den betydelse de fäster vid årtalet 1914: Det året skall Guds rike ha upprättats i himlen; det året skall Jesu parousia eller - enligt Jehovas Vittnens tolkning - hans "osynliga närvaro" ha börjat; det året skall "ändens tid" ha börjat. Den generation som då levde skall inte förgås, lär man, förrän slutet kommer i form av den "stora vedermödan" och Harmageddon.
 

År 1919 anses Jesus ha utvalt Vakttornets organisation till att föra ut detta budskap till jordens folk. (Vakttornet, 15/3 1968, sid. 129, 130; 15/3 1990, sid. 14, 16) Enligt Vittnena är det bara de som godtar deras budskap och ansluter sig till deras organisation som har möjlighet att överleva "den stora vedermödan" in på en paradisisk jord. "Det är endast Jehovas vittnen," förklarar Vakttornet för den 1 september 1989, "som har något på bibeln grundat hopp att som en förenad organisation under den högste organisatörens beskydd få överleva det annalkande slutet för denna dömda ordning, som behärskas av Satan, djävulen." (Sid. 19; jfr. även Vakttornet, 15/4 1984, sid.14.) De som vägrar att tro att Guds rike upprättades år 1914 sägs däremot ha förkastat Guds rike och skall förintas för evigt. (Vakttornet, 15/9 1988, sid. 14) Dit hör både de religiösa ledarna i kristenheten och medlemmarna i de olika samfunden:

Men vilka är bevisen?

Enligt Sällskapet Vakttornet hänger alltså vårt eviga öde på hur vi förhåller oss till årtalet 1914! Men då måste det väl finnas några bevis för att 1914 verkligen har den betydelse Vittnena tillmäter det? Sällskapet Vakttornet hävdar att det finns två slag av bevis. Boken Resonera med hjälp av Skrifterna (sv. 1985) förklarar på sidan 359:

Medan kronologin anses ha pekat ut året 1914 i förväg, så menar man att händelserna, "tidstecknen", har bekräftat årtalet i efterhand. Så beskrivs saken i Vakna! för den 8 januari 1985 på sidan 3: Den kronologiska uträkning som ligger till grund för den första beviskedjan finns beskriven på många ställen i Vakttornets litteratur (t ex i boken Du kan få leva för evigt i paradiset på jorden, sv. 1982, sid. 138-141), så vi skall inte återge den i detalj här. Vi erinrar bara om att uträkningen går ut på att de s k "hedningarnas tider", som Jesus hänvisar till i Lukas 21:24, enligt Sällskapet Vakttornet var en period på 2520 år, som skulle löpa från babyloniernas ödeläggelse av Jerusalem och Juda rikes undergång till dess att Guds rike åter skulle upprättas. Enligt Sällskapet Vakttornet ödelades Jerusalem år 607 f Kr. "Hedningarnas tider" skulle därmed ha utlöpt år 1914 e Kr.
År 607 f.v.t föll Guds förebildliga rike i Juda, och från och med då härskade de hedniska
nationerna över hela jorden. År 1914 v.t slutade "nationernas fastställda tider" och
"väldet över världen" gavs åt Kristus.
Vakna! - 22 april 1974, sidan 15
 

Den andra beviskedjan finns också beskriven på många ställen i Vakttornets litteratur (se t ex Du kan få leva för evigt i paradiset på jorden, sv. 1982, sid. 148-154). Det som man menar bevisar att den s.k "ändens tid" (en period uppfattad som en "generation") löper sedan 1914 är att jordbävningar, krig, laglöshet, svält, farsoter, mm påstås ha ökat markant sedan det året. Sällskapet Vakttornet betecknar dessa svårigheter som "det sammansatta tecknet".

Vakna! - 8 oktober 1975, sidan 15

Jehovas Vittnens anspråk på att vara de enda som Gud godkänner vilar alltså på två påståenden:

För att kunna avgöra om Jehovas Vittnen verkligen har rätt då de påstår sig vara de enda sanna kristna, de enda som Gud har utvalt och de enda som räknas som rättfärdiga i hans ögon måste vi alltså undersöka om två speciella påståenden är sanna. För endast om Jerusalem ödelades av babyloniema år 607 f Kr och endast om det sedan år 1914 varit mer hungersnöd, farsoter, krig, jordbävningar, Iaglöshet etc. än tidigare skulle de unika tolkningar och anspråk Sällskapet Vakttornet knyter till året 1914 kunna vara riktiga.

I del 2 och del 3 ...
 
skall vi granska dessa påståenden närmare. Vi börjar med att undersöka påståendet om att Jerusalems ödeläggelse inträffade år 607 f Kr:

Vi skisserar först kortfattat hur historiska fakta krossar påståendet om 607 f Kr. Därefter visar vi hur bibelns egna utsagor slår sönder samma påstående.

Därefter granskar vi påståendet som har med "det sammansatta tecknet" att göra:

Vi visar också -hur en stor mängd samstämmiga fakta från områden som seismologi, krigshistoria, kriminologi, medicinhistoria och demografi fullständigt krossar påståendet om "det sammansatta tecknet".

Därefter följer några avslutande kommentarer.


Tillbaka till innehåll
Del 2
Del 3