Hur väl förankrad i Bibeln är Vakttornets policy när det gäller uteslutningar?

Del 2

Uteslutningen av en man i Korint

I den förra artikeln såg vi att Vakttornet tillämpade 1 Korintierna 5:9-11 på ett mycket godtyckligt sätt. Vissa av de handlingar som Paulus angav som orsak till uteslutning tillämpas inte, däremot utesluts människor för en rad andra orsaker som inte nämns i dessa verser.Det framgår klart av Nya Testamentet att det förekom uteslutningar ur den första kristna församlingen. Ovan angivna bibelverser visar detta.Den viktigaste frågan som vi bör ställa oss är: Vad innebar uteslutningen för den person som drabbades och för hans familj? Finns det någon grund för den extrema hållning som Vakttornet intar till dem som utesluts?

Innan vi går in på dessa frågor kan det vara av intresse att läsa vad som hände den okände mannen från Korint efter hans uteslutning. Enligt Vakttornets uppfattning skrevs 1 Korintierbrevet omkring år 55. Det andra brevet till församlingen i Korint skrevs enligt Vakttornet "troligtvis på sensommaren eller i början av hösten år 55 v.t." (Hela Skriften är inspirerad av Gud och nyttig, 1987 års rev. uppl., sid. 209 och 214) Detta innebär att 2 Korintierbrevet skrevs bara några månader efter det första brevet. Vad säger då Paulus i det andra brevet om den uteslutne mannen?

"Det räcker för mannen med den bestraffning som flertalet av er redan har gett honom; nu skall ni i stället förlåta och trösta honom, så att inte hans sorg blir så stor att han går under. Därför ber jag er att verkligen visa honom kärlek." - 2 Kor. 2:6-8.

Lägg märke till att personen skulle bli återupptagen redan efter en mycket kort tid. Vakttornets policy att en utesluten person skall hållas borta minst ett år saknar helt grund i Bibeln. De som har varit uteslutna och sedan blir återupptagna vet också att de till en början betraktas som andra klassens medlemmar. Första tiden får de inte ta någon aktiv del i mötena. De skall vara helt tysta i församlingen. Dessa restriktioner kan sedan lyftas bort efter hand.
Paulus nämner inget om detta i 2 Kor. 2:6-8. I stället uppmanar han medlemmarna att "verkligen visa honom kärlek".Det finns ytterligare en viktig sak att lägga märke till i den citerade texten. Paulus skriver: "Det räcker med den bestraffning som flertalet av er redan har gett honom". Det sägs att flertalet hade behandlat mannen som en utesluten, vilket visar att inte alla hade gjort det. Men Paulus skriver inte att de personer som hade valt att inte betrakta honom som en utesluten nu skulle straffas och kanske själva bli uteslutna. Han ger inte ens någon skarp kritik till dem! De efterforskningar jag gjort visar att Sällskapet Vakttornet aldrig har kommenterat detta avsnitt i skriftstället. Man förstår lätt varför.
 
 

Vad innebar det att bli utesluten i den första kristna församlingen?

I 1 Korinterna 5: 11 hade Paulus skrivit: "Ni får inte äta tillsammans med honom."
För att kunna förstå detta uttalande behöver vi veta lite om hur den första församlingen verkade. På flera ställen talas det om att de kristna höll "kärleksmåltider". Dessa måltider var uppenbarligen en del av deras tillbedjan. Var det dessa måltider som de kristna inte skulle fira tillsammans med denne man, eller var det måltider i rent allmän mening? Svaret vet jag inte, men det kan vara av intresse att se att i 1 Korintierbrevet talar Paulus mycket om församlingens gemensamma måltider. Ett exempel på detta är 1 Kor 11:17-22.
 

Det finns andra ställen i Nya Testamentet som förklarar hur man skall behandla uteslutna. Ett av dem är 2 Tess 3:14, 15: "Om någon inte rättar sig efter det vi säger här i brevet, peka då ut honom så att han ställs utanför ? kanske tar han varning. Men betrakta honom inte som en fiende utan tala honom till rätta som en broder."

Sällskapet Vakttornet tillämpar inte denna text på uteslutna, utan menar att uttrycket "han ställs utanför" - eller som det sägs i Vakttornets egen Nya Världens översättning (NV), "sluta upp med att umgås med honom"- avser svaga individer i församlingen som skall hållas under viss uppsikt. Självfallet måste Sällskapet inta denna hållning eftersom Paulus tillägger: "Men betrakta honom inte som en fiende utan tala honom till rätta som en broder." Däremot hävdar man att uttrycket i 1 Kor 5:11, "ni får inte ha något att göra med" - eller som Nya Världens översättning säger,"sluta upp med att vara i sällskap med någon" - avser en utesluten person. En person som vi inte får ha något som helst umgänge med.Det är intressant att lägga märke till vilka uttryck den grekiska grundtexten använder. Om man slår upp 1 Kor. 5:11 och 2 Tess. 3:14 i Vakttornets egen mellanradiga översättning, The Kingdom Interlinear Translation, finner vi följande:

1 Kor. 5:11 (NV):"sluta upp att vara i sällskap med",
grekiska:mh sunanamignusqai.

2 Tess. 3:14 (NV):"sluta upp med att umgås med",
grekiska:mh sunanamignusqai.
 

Paulus använder alltså exakt samma uttryck både i 1 Kor 5:11 och 2 Tess 3:14 när han beskriver hur man skall hantera personer som handlar orätt.Trots det har Sällskapet Vakttornet valt att tilllämpa samma uttryck på två diametralt olika sätt. I ena fallet låter man uttrycket betyda ett totalt avskärande, och man skall inte ens säga "hej" till den uteslutne.I det andra fallet låter man samma uttryck betyda att personen skall fortsätta att betraktas som en broder!

I del 3 skall vi granska 2 Joh. v 10-11
 
 

  Roger Carlsson, Göteborg

Hem