Hur väl förankrad i Bibeln är Vakttornets policy när det gäller uteslutningar?

DEL 1

En tragedi för den drabbade

Varje år utesluts över 40.000 Jehovas Vittnen. Sällskapet Vakttornet uppmanar sina medlemmar att bryta varje kontakt med den uteslutne. För den drabbade innebär detta en oerhörd tragedi.Tyvärr påverkas även familjerelationer.

För att förstå vidden av vad detta innebär måste vi se närmare på den sociala strukturen bland Jehovas Vittnen. Många medlemmar är uppväxta i rörelsen och har få eller inga vänner utanför församlingen. Jehovas Vittnen uppmanas också att inte ha något förtroligt umgänge med personer utanför församlingen. Det är inte enbart umgänget som påverkas av Vaktornets policy utan även hur medlemmarna uppfattar omvärlden.

I litteraturen och från podiet får det enskilda Vittnet alltid höra att världen är ond, att de människor som är utanför församlingen snart skall tillintetgöras i striden vid Harmageddon. Myndigheterna står under inflytande från Satan och den enda plats där kärlek och sann vänskap finns är bland Jehovas Vittnen.

Det är därför ingen överdrift att säga att Jehovas Vittnen lever i en sluten värld. Man umgås nästan enbart med församlingsmedlemmar och omvärlden betraktas som ond och hotfull.

För en person som utesluts innebär detta att alla hans vänner överger honom. Hans närmaste vänner får inte ens längre säga "hej" till honom. 1981 skärpte Vakttornet sin policy när det gäller hur man skall behandla uteslutna. Några år senare upprepas denna kompromisslösa inställning. I Vakttornet för den 15 april 1988 sägs det med avseende på umgänget med nära släktingar: "Men situationen blir annorlunda, om den uteslutne eller den som själv har tagit avstånd från församlingsgemenskapen är en släkting som bor utanför den omedelbara familjekretsen eller utanför hemmet. Då kanske man kan undvika nästan all kontakt med den släktingen." (Sid. 28)

I artikeln berättas också om hur hustrun till en resande tillsyningsman fick se sin egen syster uteslutas. Hennes attityd gentemot systern framhölls i artikeln som ett föredöme:

"Att fullständigt klippa av allt vårt umgänge med [min uteslutna syster] Margaret prövade vår lojalitet mot Jehovas anordning. Det gav vår familj tillfälle att visa att vi verkligen trodde att Jehovas väg är den bästa." (Sid. 26)
Sällskapet Vakttornet menar att denna hårda behandling av uteslutna har stöd i bibeln. Låt oss granska detta påstående. Vi börjar med att titta närmare på 1 Korintierbrevet 5:11.

1 Kor 5:11
Enligt Nya Världens översättning lyder texten:

"Men nu skriver jag till er att sluta upp att vara i sällskap med någon så kallad broder som är en otuktsman eller en girig [människa] eller en avgudadyrkare eller en smädare eller en drinkare eller en utpressare, ja att inte ens äta med en sådan."
Först kan vi lägga märke till att texten handlar om en som kallas för "broder". Tydligen gäller detta endast dem som påstår sig tillhöra församlingen. Det är därför obegripligt att man kan tillämpa denna text på någon som frivilligt vill lämna församlingen. Han uppfattas ju inte längre som en "broder" i församlingen.

Vilka människor skall då uteslutas enligt denna text?

En otuktsman: Ja, Sällskapet Vakttornet utesluter människor som begår sexuella handlingar utanför äktenskapet.

En girig människa: Jehovas Vittnen utesluter inte någon girig männniska

En avgudadyrkare: I ordets egentliga betydelse förekommer inte detta i vårt samhälle. Sällskapet Vakttornet har med viss rätt menat att med avgudadyrkan avses även t ex materialism, tillbedjan av en organisation, mm. Men Jehovas Vittnen utesluter inte materialistiska personer.

En smädare: Här avses de som smädar Gud och Kristus. Det torde vara mycket ovanligt att någon utesluts för detta.

En drinkare: Jehovas Vittnen är mycket toleranta mot bruk av alkohol. Om missbruket av alkohol inte är allmänt känt i samhället, undviker Jehovas Vittnen att utesluta personen. För övrigt hade Sällskapet Vakttornets andre president, J.E Rutherford, själv svåra alkoholproblem och uppträdde berusad vid ett flertal tillfällen. Han blev aldrig utesluten för detta.
    Däremot utesluter Sällskapet sina medlemmar för ett flertal andra handlingar, som inte omnämns i 1 Kor. 5:11. Såsom att

Ta emot blod - även om det gäller att rädda livet på sitt eget barn.

Umgås med en person som är utesluten.

Inte tro att Vakttornet är den enda kanal som Gud använder.

Läsa eller inneha litteratur som är skriven av f d medlemmar.

Delta i en kristen gudstjänst i en annan kyrka.

Oberoende studera bibeln, vilket kan leda till att Vakttornets doktriner ifrågasätts.

Vakttornet har valt att använda detta skriftställe så att man kan hävda sin egen auktoritet, och på det sättet har man fått ett effektivt vapen mot oliktänkande inom rörelsen.

Hur skall vi då förstå innebörden i detta skriftställe? Nästa nummer av INFORMATIONER kommer vi att ta upp denna fråga.

Roger Carlsson, Göteborg

roger.karlsson@goteborg.mail.telia.com

Hem